Xổ Số Ninh Thuận

Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Các báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị cho ý kiến liên quan đến việc không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 đối với dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 và dự kiến kinh phí hoạt
động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành
Thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; dự toán thu, chi NSNN, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
2 Các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 05 năm, giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực nội chính – pháp chế
Về rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 thuộc lĩnh vực pháp chế
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
3 Các báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội sách HĐND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
4 Các báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi
Về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
Kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
5 Các báo cáo của TT HĐND tỉnh
Về đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2021
Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ thực hiện sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh
Báo cáo Tổng hợp nội dung thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website

    đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.