Xổ Số Ninh Thuận

Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select


I. NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (07/12/2020)

* Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 (truyền hình trực tiếp)

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).
2. Thông qua Chương trình kỳ họp (10 phút).
3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).
4. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày:
4.1. Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (20 phút). (Xem/tải về)
4.2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam (15 phút). (Xem/tải về)
4.3. Kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 (Xem/tải về); Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 (20 phút). (Xem/tải về)
4.4. Báo cáo của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX (15 phút). (Xem/tải về)
4.5. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (10 phút). (Xem/tải về)
4.6. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (10 phút). (Xem/tải về)
5. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (10 phút). (Xem/tải về)
6. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh (10 phút). (Xem/tải về)
7. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 (10 phút). (Xem/tải về)

Nghỉ giải lao: 10 phút (từ 09h50 đến 10h00).

8. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (30 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
9. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút).(Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
10. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút).(Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
11. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
12. Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý thảo luận ở tổ (10 phút). (Gợi ý thảo luận Tổ)


* Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

1. Thảo luận ở tổ (4 tổ) về tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung khác trình kỳ họp (kể cả các tài liệu lưu hành tại kỳ họp). (Danh sách thảo luận các Tổ)
2. Từ 16h30 trở đi: Kính mời các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng, Tổ Thư ký kỳ họp dự họp phản ánh kết quả thảo luận tổ tại Phòng họp B, tầng 4 - Văn phòng HĐND tỉnh.


Kết thúc ngày làm việc thứ Nhất

II. NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (08/12/2020)

* Buổi sáng (từ 7h30 đến11h30)

1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở các tổ tại buổi thảo luận (40 phút).
2. Đại biểu thảo luận tại hội trường kết hợp chất vấn và trả lời chất vấn.
3. Phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết hợp giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu.
5. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận và phiên chất vấn.
6. Thực hiện công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021)


* Buổi chiều (từ 13h30 đến 17h00)

1. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.
2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
3. Nghi lễ chào cờ - bế mạc.

DANH MỤC TÀI LIỆU LƯU HÀNH TẠI KỲ HỌP

1. Tờ trình và dự thảo nghị quyết:
1.1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021. (Xem/tải về)
1.2. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021. (Xem/tải về)
2. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục thi hành án dân sự. (Xem/tải về)
3. Các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh về:
3.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 (Xem/tải về)
3.2. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. (
Xem/tải về)
3.3. Tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019. (Xem/tải về)
3.4. Kế hoạch tài chính 03 năm 2021-2023. (Xem/tải về)
3.5. Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021. (Xem/tải về)
3.6. Danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021. (Xem/tải về)
3.7. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. (Xem/tải về)
3.8. Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. (Xem/tải về)
3.9. Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc đề xuất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. (Xem/tải về)
3.10. Về việc thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. (Xem/tải về)
3.11. Kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2017 đến nay. (Xem/tải về)
3.12. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh khóa VIII về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2025. (Xem/tải về)
3.13. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020. (Xem/tải về)
3.14. Đề xuất xử lý các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021. (Xem/tải về)
4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. (Xem/tải về)
5. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. (Xem/tải về)
6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. (Xem/tải về)
7. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. (Xem/tải về)
8. Báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá thực hiện và đề xuất xử lý một số nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021. (Xem/ tải về các BC: Ban KTNS; Ban PC; Ban VHXH; Ban DT)
9. Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem từng nội dung BC)
9.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh. (Xem/tải về)
9.2. Báo cáo kết quả thực hiện kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 và dự kiến kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021. (Xem/tải về)
9.3. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp nội dung thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16. (Xem/tải về)
9.4. Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 09/6/2020 (Xem/tải về)./.
TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website

    đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.